Zapraszamy 

do zapoznania si? z nasz? ofert?  

O nas

Firma Navimor Inter-Trade jest obecna na mi?dzynarodowym rynku wyrobów przemys??owych od 1995 roku. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jako??ci, konkurencyjnych cenowo produktów i us??ug. Dzi?ki znajomo??ci mi?dzynarodowego rynku mo??emy dostosowa? nasz? ofert? do specyficznych wymaga?? Klienta.

  

Pe??na obs??uga dostaw 

Wraz z produktem oferujemy naszym Klientom pakiet us??ug, które pomagaj? w codziennej pracy z sieci? dostawców.
Rozpoznanie rynku, logistyka, doradztwo techniczno-handlowe stanowi? istotne uzupe??nienie naszej oferty.

Napisz do nas


NAVIMOR INTER-TRADE Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 116/7

81-824 Sopot, Polska

Tel.:
+ 48 58 301 56 74
 
+ 48 58 301 71 51
Fax:
+ 48 58 346 32 67

e-mail: info@navimor-inter-trade.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku
KRS nr 0000080674
NIP nr 583-10-08-219
Kapitał Zakładowy PLN 200.000,00

Obr??t towarami podw??jnego zastosowania

Oferujemy us??ugi zwi?zane z realizacj? obrotu towarami strategicznymi, zgodnie z przepisami "Ustawy z dnia 29.11.2000 roku o obrocie z zagranic? towarami, technologiami i us??ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze??stwa pa??stwa, a tak??e dla utrzymania mi?dzynarodowego pokoju i...

Czytaj więcej